KONSULTACJE SPOŁECZNE W Gminie Wadowice

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wadowice

Konsultacje polegają na wyrażeniu przez mieszkańców opinii co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy ważnej dla Gminy Wadowice. W ramach konsultacji mieszkańcy są wyczerpująco informowani o przedmiocie konsultacji, możliwych rozwiązaniach i propozycjach działania.

Konsultacje społeczne to dialog samorządu z mieszkankami i mieszkańcami, który towarzyszy procesowi podejmowania decyzji. Celem konsultacji społecznych może być wspólne wypracowanie rozwiązań, poznanie potrzeb mieszkanek i mieszkańców czy też zebranie opinii do przedstawionych propozycji. Celem tych działań jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat. 

Najczęściej z mieszkańcami konsultuje się kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i nowych inwestycji. Może chodzić o modernizację ulicy albo dyskusję o planach dotyczących kierunków przyszłego rozwoju gminy. Można też rozmawiać o dokumentach strategicznych.

Celem konsultacji jest wypracowanie wraz z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej. Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od posiadanego przez dany urząd budżetu, uwarunkowań prawnych i możliwości. Konsultacje społeczne to głos doradczy, na podstawie którego to urząd podejmuje ostateczną decyzję.

Kto bierze w nich udział? Wszyscy mieszkańcy gminy, chyba że przepisy stanowią inaczej. Ideą konsultacji jest możliwość wypowiedzenia się na dany temat. Można to zrobić na piśmie albo organizując spotkania. Konsultacje społeczne często przybierają formę punktów konsultacyjnych lub lokalnych, małych spotkań, w trakcie których można nie tylko wyrazić swoją opinię, ale także poznać potrzeby innych, zadawać pytania urzędnikom i ekspertom. Podczas konsultacji ważna jest wymiana zdań i możliwość usłyszenia propozycji innych osób.